Shinra Logo

Shinra Logo

The original logo for shinra.soldierx.com (no longer active)